เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ มั่นคงอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม
4นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
5นางสาว รัตติยา งามดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิริยะ ทองภาพปวส.
2นาย เฉลิมชาติ ศรีบริบูรณ์ปวส.
3นาย นนทวัฒน์ ศิริรศปวส.
4นาย กิจพงศ์ ขาวเอี่ยมปวส.
5นาย อัศวิน ศรีทองปวส.
6นาย สุรศักดิ์ เทพสวัสดิ์ปวส.
7นาย สหชาติ ทองดีเลิศปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่เพิ่มผลผลิตในแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลผลิตของข้าวก็เกิดจากชาวนาที่เป็นผู้ดูแลและหาวิธีต่างๆ ในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ในการปลูกข้าวมีวิธีปลูกที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งการหว่านคราดกลบหรือไถกลบ การหว่านน้ำตม และการปลูกแบบปักดำนา เป็นต้น การทำนาข้าวส่งผลให้ชาวนาเป็นโรคข้อกระดูกเกิดจากกการใช้กำลังมากในการทำนา โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการปลูกแบบปักดำนาที่ชาวนาจะต้องถือต้นกล้าข้าวและต้องก้มปักดำนาเป็นเวลานาน ชาวนาบ้างคนมีนาหลายไร่และเลือกวิธีการปลูกแบบปักดำนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องดำนาขนาดเล็กจะขับเคลื่อนไปตามท้องนาชาวนาลากอุปกรณ์ โดยชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำ