การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เห็ดฟาง เห็ดหอม และเห็ดออรินจิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นันทวัน คล้ายทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิธร ชื่นพงศ์ธรรมปวส.
2นางสาว สุพัตรา แซ่ลีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กุนเชียงเสริมเห็ด เป็นการศึกษาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเห็ดในกุนเชียง เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบสูตรกุนเชียงต้นตำรับ และสูตรกุนเชียงเสริมเห็ด และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อกุนเชียงเสริมเห็ด การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กุนเชียงเสริมเห็ด ของผู้ตอบแบบสอบถามกุนเชียงเสริมเห็ด แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับชอบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 การเก็บรักษากุนเชียงเสริมเห็ด สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 3 เดือน โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิความเย็น 5 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมบริโภค บรรจุภัณฑ์ในถุงพลาสติกปิดสนิท กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ก่อนผลิตตราสินค้า กุนเชียงเสริมเห็ด