อุปกรณ์ตรวจสอบสายตัวนำ แบบระบุพิกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชา กาญวงษา-
2นาย พีระพงษ์ มาตรา-
3นาย วันชัย นาบำรุง-
4นาย ยุทธนา ความหมั่น-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชระ ศิริวัฒน์ปวส.
2นาย ปฏิภาน เจริญเชื้อปวส.
3นาย ปรินทร บุญเลี้ยงปวส.
4นาย ณัฐพงษ์ เสนาธงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตรวจสอบสายตัวนำ แบบระบุพิกัด เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบสายตัวนำแบบระบุพิกัด โดยใช้หลักการของการกำเนิดคลื่นความถี่ต่ำ ส่งไปตามสายตัวนำ และมีอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ตรวจสอบคลื่นที่ปล่อยมาตามสายตัวนำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสายตัวนำว่ามีการขาดภายใน หรือไม่ และสามารถซ่อมแซมแก้ไข ในจุดที่ขาดได้ ให้สายไฟ และสายนำสัญญาณกลับมาใช้งานดั้งเดิมเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบสายตัวนำแบบระบุพิกัด ใช้สำหรับตรวจสอบสายไฟ และสายนำสัญญาณต่างๆ ในกรณีที่สายไฟ หรือสายนำสัญญาณนั้นเกิดชำรุดเสียหาย เพื่อให้ทราบจุดที่เกิดขาดภายใน และทำการแก้ไขได้ถูกต้อง เพื่อให้สายไฟ และสายนำสัญญาณนั้นสามารถใช้งานได้ ดังเดิม
ใช้สำหรับตรวจสอบสายไฟ และสายนำสัญญาณต่างๆ ในกรณีที่สายไฟ หรือสายนำสัญญาณนั้นเกิดชำรุดเสียหาย เพื่อให้ทราบจุดที่เกิดขาดภายใน และทำการแก้ไขได้ถูกต้อง เพื่อให้สายไฟ และสายนำสัญญาณนั้นสามารถใช้งานได้ ดังเดิม