เข็มขัดตัดสตาร์ท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นัททิกา อุปนาศักดิ์อุตสาหกรรม
2นาย นิรุดติ์ บัวประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย ภคพนธ์ จันทโชติอุตสาหกรรม
4นาย อนุชา อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย ซูฟียัน แวดือรามันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาริฉัตร ประเสริฐสุขปวส.
2นางสาว พิมพา จักรแก้วปวส.
3นาย นฤนาท ยอดแย้มปวส.
4นาย ประสิทธิ์ แดงสงวนสุขปวส.
5นาย วายุ มุงคุลปวส.
6นาย นวพล เพียรภายลุนปวส.
7นาย นครินทร์ เสร็จกิจปวส.
8นางสาว น้ำฝน ธรรมวิเศษปวส.
9นาย พิเชษฐ์ เอี่ยมอุไรปวส.
10นาย ศุภนัฐ ธรรมวาจาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์เป็นจํานวนมากที่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ จากการสำรวจด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการคาดเข็มขัดของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ตอนหน้าทั่วประเทศด้วยวิธีการสังเกตในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 พบว่า มีการคาดเข็มขัดนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่ประมาณร้อยละ 60 ในขณะที่พบว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดเพียงร้อยละ 40 เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดชึ้นบนท้องถนน ผู้จัดทำจึงได้คิด เข็มขัดตัดสตาร์ท เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนำรถออกไปสู่ถนน ซึ่งการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างและหาประสิทธิภาพเข็มขัดตัดสตาร์ทรวมไปถึงการศึกษาหาความพึงพอใจของผู้ใช้เข็มขัดตัดสตาร์ท โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าของอู่และผู้ใช้รถยนต์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน ใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพและค่าความพึงพอใจจากการวิจัยพบว่า เข็มขัดตัดสตาร์ทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเข้มขัดนิรภัยมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เข็มขัดตัดสตาร์ทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางการจราจร
2. สามารถนำแนวคิดไปพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมยานยนต์
3. สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริมนโยบายการคาดเข็มขัดนิรภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ช่วยชลอระยะเวลาในการโจรกรรมรถยนต์