เตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ V.2 (Pressure ulcers prevent to Patient Bed V.2)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กนกพร ไชยวิเศษอุตสาหกรรม
2นาย อุทัย ไชยวิเศษอุตสาหกรรม
3นางสาว สุวรรณา โกศัลวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย อนุรักษ์ กลางแก้วอุตสาหกรรม
5นาง จุฬาพรรณ์ คณารักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ แสนทวีสุขปวช.
2นาย เทอดศักดิ์ จำปาปวช.
3นางสาว เบญจวรรณ จำปาทองปวช.
4นาย เจษฎากร บุตรน้อยปวช.
5นาย ธรรศ ธัญมนตรีปวส.
6นางสาว ณิชกานต์ ปิยะแสนปวส.
7นางสาว นภัสสร ภิญโยปวส.
8นางสาว รัชนี สมพงษ์ปวส.
9นาย อมรชัย บุญบุตรปวส.
10นาย สุรเชษฐ์ เจริญศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาทดลอง มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อออกแบบ และสร้างเตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ๒. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ และแบบประเมินความคิดเห็นในการใช้เตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการดำเนินงาน พบว่า ๑) การออกแบบเตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ได้รับความคิดเห็นรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๖ , S.D. = ๐.๖๕๖) ๒) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเตียง พบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ ที่ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ระดับความเร็ว ๔.๐๐ km/hr อยู่ที่ ๓๖๐ วินาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส สามารถปรับเตียงเป็นเก้าอี้นั่ง (Full Chair Positon) เตียงสามารถตะแคงด้านข้างทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ทำมุมมากกว่า ๔๕ องศา ชุดแผ่นความร้อนตรงบพนักพิงหลัง สามารถปรับระดับความร้อนได้ ๓ ระดับ ล้อเข็นเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก เบาะที่นั่งกรุด้วยลูกบอลยางเกรด A ช่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับ ขนาด ๙๐ x ๑๘๐ x ๕๔ เซนติเมตร รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๕๐ กิโลกรัม ชิ้นส่วนของโครงสร้างถอดประกอบได้