ไม้ดำนา

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างไม้ดำนา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งานไม้ดำนา กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) สร้างไม้ดำนา จำนวน 1 ด้าม โดยนำเหล็กแบนปลายด้านหนึ่งทำเป็นง่ามไว้เสียบต้นกล้าขณะปักดำ ส่วนปลายอีกด้านเชื่อมติดกับท่อเหล็กกลมเพื่อเสียบด้ามไม้ 2) ประสิทธิภาพการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในด้านโครงสร้างและการออกแบบ และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x= 3.95, S.D. = 0.49)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นเครื่องมือช่วยผ่อนแรงในการดำนา โดยมีคุณลักษณะเด่น ๆ หลายประการ เช่น
1. เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการดำนา และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
2. เป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการดำนาวิธีเดิม
3. วิธีการใช้งานง่ายสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการดำนา
4. ไม่ใช้กับไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพอื่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมรินทร์ แสงเหลา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภูมิ สีธรชินปวส.
2นาย พิสิฐ หอมพรมมาปวส.
3นาย ชัยกร คำมณีจันทรปวส.