รถเกี่ยวข้าว V.1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช สุดน้อยอุตสาหกรรม
2นาย พลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ-
3นาย ธีระศักดิ์ คงเอม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษ กางโงนปวช.
2นาย พีระยุทธ สิงห์ศรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในการเกี่ยวข้าวในปัจจุบันยังนิยมใช้ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวข้าว เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดแรงงานคน แต่ในการใช้รถเกี่ยวมีค่าใช้จ่ายในการจ้างต่อไร่สูง และยังหารถเกี่ยวยุ่งยากหรือไม่ต้องรอคิวนาน ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันเวลาเกิดปัญหาข้าวล้มแห้งเกินทำให้เม็ดข้าวหล่น เกิดการศูนย์เสียผลผลิต และอีกปัญหาคือราคารถเกี่ยวข้าวมีมูลค่าสูง จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาซื้ออุปกรณ์รถเกี่ยวข้าว ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้นรถเกี่ยวข้าวv .1 เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยาก ในเก็บเกี่ยวข้าว และง่ายต่อการจัดหาเพราะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถเกี่ยวข้าวได้
2.สามารถปั่นแยกเม็ดข้าวและฟางข้าวออกจากกันได้