อุปกรณ์ดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยากร แสงจินดา-
2นาง รักชนก โคตรพันธ์-
3นาย ธนาวุฒิ แต่งแดน-
4นาย ณัฐพล ไชยเอม-
5Miss Junilyn Juanezaสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สกุลเกียรติ ก้านจักรปวช.
2นาย มานิต วงษ์คำจันทร์ปวช.
3นาย ธีระยุส เกลียวจยกุลปวช.
4นาย วัชรพงษ์ โกรัมย์ปวส.
5นาย ณัฏฐิภาดร์ ใบมาปวส.
6นาย นาวิน กาวีปวส.
7นาย พลาธิป มะวรรณปวส.
8นาย ณัฐภัทร บุญน้อยปวส.
9นาย คมศร พรมวงค์ปวส.
10นาย ชลนาท เถื่อนทัตปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยดำนาความพึงพอใจด้านโครงสร้างและการออกแบบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในโครงสร้างและการออกแบบอุปกรณ์ช่วยดำนา เกี่ยวกับกลไกการทำงานเหมาะสมกับการใช้งานจริง อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ( = 4.70) รองลงมาคือ ด้านวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง คงทน และด้านรูปแบบ ตามลำดับ ( = 4.63 และ 4.57) และความพึงพอใจด้านคุณภาพการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในคุณภาพการใช้งานอุปกรณ์ช่วยดำนา ในระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมิน โดยความสามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้รับการยอมรับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ( = 4.77) รองลงมาคือ ด้านอุปกรณ์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ตามลำดับ ( = 4.67 และ 4.60)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปักต้นกล้าของข้าวโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานใดๆเพียงแค่ใช้แรงของผู้ปฏิบัติงานซึ่งลักษณะของอุปกรณ์มีขนาดที่กระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวกมีกลไกการใช้งานง่ายสะดวกและทุ่นแรง สามารถดำนาปักต้นกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถดำนาปักต้นกล้าของข้าวได้ง่ายและลดระยะเวลาในการดำนา โดยไม่ต้องก้มตัวดำนาทำให้สามารถลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคน เป็นต้น
1. ลดเวลาในการทำงาน
2 สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
3. ช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าว