อุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยากร แสงจินดาสามัญ
2นาง รักชนก โคตรพันธ์-
3นาย ธนาวุฒิ แต่งแดนสามัญ
4นาย ณัฐพล ไชยเอม-
5Miss Junilyn Juaneza-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อายุวัฒน์ ไชยงามศรีปวส.
2นาย จิรศักดิ์ บุญครองปวส.
3นางสาว รุจิรา ยนะเลิศปวส.
4นางสาว วรินทิรา คตประเสริฐปวส.
5นาย ธนพล คำศรีปวส.
6นาย ภูวนาท ทับศรีปวส.
7นาย ณัฐกร ไพรสมพงษ์ปวส.
8Mr. ปรัชญา เครือแก้วปวส.
9นาย รามินทร์ รอดมาปวส.
10นาย ศิระ บุญวัฒนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการวิจัยพบว่าในการทำเส้นต่างๆ ไม่ต้องใช้วิธีเดิมอีกต่อไปซึ่งการใช้อุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์จะช่วยให้สะดวกต่อการทำเส้นและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในการทำเส้นมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้มีดตัดเส้น สามารถช่วยแก้ปัญหาในการทำเส้นให้สามารถทำเส้นได้รวดเร็วและขนาดของเส้นเท่ากันสวยงามได้ การใช้อุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์สามารถลดเวลาในการทำเส้นได้ และจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานอุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์ มีความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านโครงสร้างทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.36 ( = 4.36, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ( = 4.26, S.D. = 0.53) และด้านด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.16 ( = 4.16, S.D. = 0.61)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำไปใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ด้วยการกดและยังสามารถทำเส้นหรือคั่นน้ำผลไม้ได้อย่างสะดวกและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำอุปกรณ์กดเส้นนี้มีความถูกสุขอนามัยในการประกอบอาหาร รวมไปถึงยังสามารถผลิตเส้นได้หลายขนาดด้วยการเปลี่ยนแผ่นเพลท