อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์ อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1)เพื่อสร้างอุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวนาและผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรของทางภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่ออุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC ซึ่งผลงานวิจัย พบว่า อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC ทนทาน และ น้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งาน การทำงานของอุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC ใช้งานได้ดี และนอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้ อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC เป็นอุปกรณ์ช่วยเกษตรในการปักดำต้นข้าว น้ำหนัก อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC 2.5 กิโลกรัม บรรจุต้นกล้าได้ 1.5 กิโลกรัม รวมเป็นน้ำหนักใช้งาน 4 กิโลกรัม
ช่วยเกษตรลดระยะเวลา ในการปักดำต้นกล้า และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการปักดำต้นกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา สามแก้วอุตสาหกรรม
2นาย หลวง ประสานพันธ์อุตสาหกรรม
3นาง กิติยาพร ทวีสิทธิ์สามัญ
4นางสาว เพ็ญศรี กุลพัฒน์สามัญ
5นางสาว นงรัก บุญเสริฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชรพล คำงานปวช.
2นาย ธนโชติ ชาชุมพรปวช.
3นาย สรวิทย์ คูณสว่างปวส.
4นาย ศรีมงคล อุดมแก้วปวส.
5นาย วุฒิพงษ์ บริบาลปวส.
6นางสาว ลัดดา ศรีโสภาปวส.
7นางสาว ปวีณา ถนอมทรัพย์ปวส.
8นาย รัตติกร ทองแสงปวส.
9นางสาว ณัฐธิดา โพธิษัตปวส.
10นางสาว ปิยะธิดา บับพิบูลย์ปวส.