ผ้าคลุมเหยือกทูอินวัน "Pitcher case 2 in 1"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมเหยือกทูอินวัน “Pitcher case 2 in 1” ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมเหยือกทูอินวัน “Pitcher case 2 in 1”ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผ้าคลุมเหยือก นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสำหรับคลุมเหยือกน้ำ เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำภายในเหยือก ป้องกันน้ำหยดลงบนโต๊ะอาหารขณะใช้งาน ป้องกันความสกปรกและง่ายต่อการทำความสะอาดเหยือกน้ำ และปกปิดเหยือกเพื่อป้องกันไม่ให้
เสียหายหรือทำให้มองไม่เห็นในกรณีเหยือกเก่า
-

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สายชล ชูจุ้ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว สายชล มงคลคหกรรม
3นางสาว ณัฐนรี ตั้งตระกูลสามัญ
4นางสาว พรรณลักษณ์ มหาวันสามัญ
5นางสาว วชิราภรณ์ รัศมีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญญารักษ์ บุญสุขปวส.
2นางสาว วชิราภรณ์ ขอบอาบปวส.
3นางสาว สุกัญญา แก้ววรรณะปวส.