ห่วงน้ำ (Water Loop or Water-Filled Tube for Exercising for Health)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัลลภ มากมีอุตสาหกรรม
2นางสาว วรลักษณ์ ปิ่นเสมสามัญ
3นาย สราวุธ หวังดีสามัญ
4นาย กอบวิทย์ ใจอาจสามัญ
5นาย Anthony Tunbridgeสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทธดนย์ อารีย์ปวช.
2นางสาว สุวิมล สุขกระโทกปวช.
3นางสาว น้ำทิพย์ ศิริยานนท์ปวช.
4นางสาว สุภาวดี วงษ์เพ็งปวช.
5นาย วิลเลี่ยม โกลีปวช.
6นาย ธเนศ ริดเขียวปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่มีต้นทุนการผลิตต่ำขยายผลได้ง่าย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้ทดลอง 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลจากความพึงพอใจ ใช้ผู้ทดลองจำนวน 9 คน เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยห่วงน้ำวันละ 15 นาที ติดต่อกันเป็นระยะ 1 เดือน พบว่าผู้ทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25.92 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, SD = 0.75) และการพัฒนาผลงานอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.63, SD = 0.42) ข้อเสนอแนะ ควรทำการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปเมื่อใช้ผลงานห่วงน้ำร่วมกับท่าเต้นแอโรบิก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นนวัตกรรมการออกกำลังกาย ทำจากท่อ PVC และ PE ที่มีน้ำบรรจุไม่เต็มห่วง ถ้าจับห่วงน้ำแกว่งขึ้นบนจังหวะแรกจะเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนต้องเกร็งเพื่อออกแรงต้านแรงจากแรงเฉื่อยของน้ำให้ขึ้นไป แล้วไหลตกลงมาที่ด้านล่างจังหวะที่สองนี้จะเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อต้านแรงกระแทกของน้ำ ถ้าจับในแนวนอนตำแหน่งของน้ำในห่วงน้ำอยู่ห่างจากมือต่างระยะกันจะทำให้เกร็งกล้ามเนื้อแขนต่างกัน เมื่อประยุกต์การเล่นห่วงน้ำเข้ากับการเต้นแอโรบิกแล้วจะทำให้เป็นการออกกำลังกายด้วยการเผาผลาญพลังงานและเผาผลาญไขมันที่ดึงไปใช้เป็นพลังงาน
ใช้เป็นนวัตกรรมออกกำลังกายที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้ประสิทธิภาพสุด คุ้มค่า เข้าถึงประชาชนได้ง่าย ช่วยด้านชีวอนามัย, เล่นและเคลื่อนย้ายได้สะดวก, ปรับแรงต้านได้ง่ายจากการเปลี่ยนตำแหน่งของการจับ, เพิ่มน้ำหนักจากการเติมน้ำและการปิดลิ้นกั้นน้ำ, ฝึกการเคลื่อนไหวและเกร็งกล้ามเนื้อ มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายส่วน, เมื่อประยุกต์กับแอโรบิกจะเป็นการออกกำลังกาย 2 แบบ คือ Anaerobic Exercising และ Aerobic Exercising