แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนสำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติ Android

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการ แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนสำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติ Android นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ฝึกท่อง ก.ไก่ ฝึกท่องสระ เป็นแอพพลิเคชั่นอ่านออกเสียง พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และสระทั้ง30 ตัว มีแบบฝึกหัดและเพลงสนุกๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็ก หรือระดับปฐมวัย แอพพลิเคชั่นนี้ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยมีภาพประกอบ พร้อมเสียง สำหรับฝึก ให้ท่องตาม ออกเสียงพยัญชนะชัดเจนยังมีเกมและเพลง ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆให้สนุกกับการเรียนรู้พยัญชนะไทยให้เพลิดเพลินได้ ประชาชน/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครศรีธรมราช จำนวน -30 คน ความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้งานง่าย สะดวก มีรูปภาพสีสันสวยงาม พร้อมทั้งเสียง และเกมส์ให้เด็กได้ฝึกทักษะ
1. สามารถเสริมทักษะ การอ่าน การฟัง ของเด็กได้มากขึ้น
2. สามารถใช้งานโปรแกรมบนมือถือได้ทุกสถานที่
3. เด็กสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว นุชเนตร ชูแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3Mrs. ธารินี ศรีจันบาลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริอาภา ทองเพ็งปวส.
2นางสาว เบญจวรรณ ชูช่วยปวส.
3นาย พรถวิล สมปรางค์ปวส.
4นางสาว พิชญา มงคลชัยปวส.
5นาย ภูรวิชญ์ ชูดำปวส.
6นางสาว ณัชฌา ไอยสุวรรณ์ปวส.