สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพานธูปเทียนแพจากรูปแบบเดิม ให้มีความแปลกใหม่จากวัสดุธรรมชาติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับสุวรรณล้านนาพานธูปเทียนแพ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติ อย่างเช่น ใบตอง หรือ “ตองจ่อ” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีการตากแห้ง ประกอบกับการใช้วัสดุที่มีความเป็นล้านนาใน และใช้เทคนิคงานไทยในการประดิษฐ์พานธูปเทียนแพ จึงได้ผลงานที่ออกมาสวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน ถือเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของไทย และเกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าขอผลงาน และสามารถเก็บไว้ได้นาน
1. ใช้สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. ใช้สำหรับเป็นเครื่องสักการะในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีอุปสมบท
3. ใช้สำหรับการขอขมาและแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เช่น พิธีไหว้ครู
4. ใช้เป็นของที่ระลึกเพื่อมอบในโอกาสต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริคหกรรม
2นางสาว เกศินี สลีคหกรรม
3นาย กิตติ์ธเนศ อัศจรรย์คหกรรม
4นางสาว ณัฐนรี วงศ์ธิมาศิลปกรรม
5นาย ณัฐนันท์ คำเขียวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชัย จันทิชัยปวช.
2นางสาว ชาลินี วิสุทธ์แพทย์ปวช.
3นาย สุธิชา ธนาพรปวส.
4นาย เสกสรร เสาร์คำปวส.
5นาย ธันพิสิทธ์ ต๋าคำมาปวส.
6นางสาว นฤมล ทองอินฟ้าปวส.
7นางสาว อ้อม หมอกคำปวส.
8นาย ศรายุทธ จันทร์ตาปวส.
9นาย เกียรติศักดิ์ เจริญสุขปวส.