สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพานธูปเทียนแพจากรูปแบบเดิม ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสุวรรณล้านนาพานธูปเทียนแพ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติ โดยใช้ใบตอง “ตองจ่อ” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดนำมาตากแห้ง โดยผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน นำไปสู่ภูมิปัญญาในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของไทย และเกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าขอผลงาน และสามารถเก็บไว้ได้นาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริคหกรรม
2นางสาว เกศินี สลีคหกรรม
3นาย กิตติ์ธเนศ อัศจรรย์คหกรรม
4นางสาว ณัฐนรี วงศ์ธิมาศิลปกรรม
5นาย ณัฐนันท์ คำเขียวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชัย จันทิชัยปวช.
2นางสาว ชาลินี วิสุทธ์แพทย์ปวช.
3นาย สุธิชา ธนาพรปวส.
4นาย เสกสรร เสาร์คำปวส.
5นาย ธันพิสิทธ์ ต๋าคำมาปวส.
6นางสาว นฤมล ทองอินฟ้าปวส.
7นางสาว อ้อม หมอกคำปวส.
8นาย ศรายุทธ จันทร์ตาปวส.
9นาย เกียรติศักดิ์ เจริญสุขปวส.