เครื่องเกี่ยวข้าวจากเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นาย ประสิทธิ์ โอสถสุวรรณ์อุตสาหกรรม
3นาย มนตรี บุญเกิดอุตสาหกรรม
4นาย เกริกเกียรติ ใจดีอุตสาหกรรม
5นาย ชัชชัย นนทสิงห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจตน์ ชัมภูชนะปวส.
2นาย พงศกร นนทเภทปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการทำนาแต่ละครั้งนั้นมีส่วนประกอบที่สำ คัญหลายๆอย่างที่จำเป็นต่อเกษตรกรซึ่งประกอบไปด้วยการไถ่ การหว่าน การดำ การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นก็เป็นอีกอย่างที่สาคัญในการทำนาซึ่งเราจาเป็นที่จะต้องทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไห้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ผลกำไรและประหยัดทั้งเวลา แต่การทำนานั้นทำได้ยากเนื่องจากเสี่ยงต่อการขาดทุนต้นทุนเพราะต้นทุนที่สูงที่เราจะต้องแบกรับภาระหนี้สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยลดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและเครื่องที่เราประดิษฐ์อุปรกรณ์นั่นก็คือ เครื่องเกี่ยวข้าว
1.สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.สามารถนำไปใช้งานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จริง
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.ประหยัดแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
5.ลดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต