ชุดอุปกรณ์อุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์-
2นาย จักรกฤษณ์ ปัญญา-
3นาย สิทธิชัย อุดมดัน-
4นาย สุทัศน์ โพดาราม-
5นางสาว สุวรรณษา เกิดโภคา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ ปัทมาลีปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ มีโชติปวช.
3นาย ธาดา พาวิชาติปวช.
4นาย ฐิติศักดิ์ คุ้มครองปวช.
5นาย ภิรมย์ ทัพหนุนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาน้ำท่วมในฤดูฝน ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ยากลำบากในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือทางของน้ำป่า มักจะประสบปัญหาประจำทุกปีในฤดูที่มีน้ำมากและบางปีเกิดพายุและฝนได้ตกมากกว่าปกติ จึงทำให้น้ำขึ้นเร็วและท้วมบ้านเรือนของประชาชนและไหลเกรี้ยวกราด ทำให้พัดพาบ้านเรือนโดยไม่ได้ตั้งตัว โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ประชาชนไม่อาจตั้งตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ จึงได้แต่เอาชีวิตของตัวเองให้รอดโดยสวมเสื้อชูชีพ เพื่อไม่ให้เกิดการจมน้ำ แต่บ้างรายก็ไม่อาจรอดจากการจมน้ำได้ เนื่องจากโดนน้ำพัดพาไปที่มีกระแสน้ำที่ไหลเกรี้ยวกราด และห่างไกลแสงสว่างในช่วงกลางคืน ทำให้หน่วยกู้ภัยไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะไม่สามารถมองเห็นและระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ เพื่อนำไปใช้กับประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือทางของน้ำป่า มักจะประสบปัญหาประจำทุกปีในฤดูฝน เมื่อเข้าฤดูฝนทำให้เกิดพายุน้ำป่าไหลแรงและเร็วน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท้วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ประชาชนสามารถสวมชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะไว้เพื่อไม่ให้จมน้ำและยังสามารถส่งสัญญาณบอกตำแหน่งเป็นสัญญาณไฟกระพริบ ในกรณีที่โดนน้ำพัดพาไปที่ ที่มีน้ำไหลเกรี้ยวกราดในช่วงเวลากลางคืน ทำให้หน่วยกู้ภัยสามารถมองเห็นและระบุตำแหน่งได้ชัดเจน และสามารถเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้ทันเวลา โดยที่ชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระดับคุณภาพดี) ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารในเรื่องของประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือทางของน้ำป่า มักจะประสบปัญหาประจำทุกปีในฤดูที่มีน้ำมากและบางปีเกิดพายุและฝนได้ตกมากกว่าปกติ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการติดตั้งวงจรควบคุมไฟกระพริบที่สามารถทำให้หน่วยกู้ภัยสามารถมองเห็นและระบุตำแหน่งได้ชัดเจน และสามารถเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้ทันเวลาในช่วงเวลาตอนกลางคืน โดยดำเนินการสร้างชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ และให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ แบบประเมินคุณภาพที่ผู้ศึกษาสร้างได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น2 ด้านคือ ด้านโครงสร้าง และด้านประโยชน์ในการใช้งาน จากการประเมินชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ ได้นำมาวิเคราะห์ พบว่ามีคุณภาพพอใช้จนถึงระดับดี ส่วนข้อใดที่พอใช้ควรนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ชุดอุปกรณ์เสื้อชูชีพอัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์สำหรับใช้ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ
2สามารถทำให้หน่วยกู้ภัยสามารถมองเห็นและระบุตำแหน่งได้ชัดเจน และสามารถเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้ทันเวลาในช่วงเวลาตอนกลางคืน