ผลิตภัณฑ์ปรับคุณภาพน้ำในตู้ปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรเชษฐ ชัยวงษ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว พิมล ศรีสุนทรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว ปาจรีย์ เขียวจินดาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรเชษฐ์ เลิศบัวบานปวช.
2นางสาว รุจีรัตน์ จันทร์ผ่องศรีปวช.
3นางสาว ปภัสสร จิตสายชลปวช.
4นางสาว ศศิปภา เท่งเจียวปวช.
5นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุพพัณหสมัยปวช.
6นาย จีรศักดิ์ กาญจนบรรจงปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ใบหูกวางพืชที่มีประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะใบแห้งเป็นที่รู้จักดีของผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงาม กุ้ง หรือปลากัด เนื่องจากใช้ใบแห้งหมักน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาได้ โดยปกติแล้วจะนิยมนำมาแช่ในตู้ปลาทั้งใบ ซึ่งผู้เลี้ยงบางรายอาจไม่สามารถหาได้ในที่ที่ตนอาศัยอยู่ ไม่สะดวก และถ้าแช่ในตู้ปลาทั้งใบจะดูไม่เรียบร้อยสวยงาม ทางผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์เป็นถุงที่ใช้จุ่มลงไปในตู้ปลา และสะดวกในการใช้สอยและง่ายแก่การเก็บรักษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในใบหูกวางสารแทนนิน จะทำให้สภาพน้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) สูงขึ้นน้ำ จากเดิมที่ใช้น้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) ประมาณ 5 เมื่อใส่ถุงใบหูกวางลงไป โดยมีค่า (PH) สูงขึ้น ประมาณ 7 เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลาที่มาจากแหล่งน้ำที่มีค่าความเป็นกรดสูง
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) สูงขึ้น เหมาะแก่การเลี้ยงปลาสวยงาม ทั้งนี้ เป็นอาหาร และใช้รักษาอาการบาดเจ็บของปลาได้เป็นอย่างดี เพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังช่วยลดการสะท้อนแสงของน้ำ เพื่อให้ปลาสบายตา ไม่เสียสายตา รู้สึกปลอดภัย ไม่ใช้ปากคีดกระจก และใช้รักษาอาการบาดเจ็บของปลากัดได้เป็นอย่างดี เพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี