น้ำพริกทำมัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ พงศ์สมัครสามัญ
2นาง สกาวเดือน บริพันธ์สามัญ
3นางสาว จุฑาทิพย์ มีแก้วสามัญ
4นางสาว ภัสราพร สังข์งามสามัญ
5นาง พัชรีย์ ทองขวัญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประกายฟ้า ไชยคชปวช.
2นางสาว สุชาฎา ภักดีสุวรรณปวช.
3นางสาว สุชาดา วรินทรเวชปวช.
4นาย กลินกรินทร์ ไฝเป็นคงปวช.
5นางสาว กรรณิการ์ นิลสุวรรณปวช.
6นาย ณัฐนันท์ สุขบางนบปวช.
7นาย ธีรพล พงษ์สวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

รายงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง น้ำพริกทำมัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกสูตรมาตรฐานของน้ำพริกแมลงดา เพื่อศึกษาปริมาณของใบทำมังที่เหมาะสมในการผลิตน้ำพริกทำมัง เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกทำมังและเพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกทำมังด้านจุลินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่า สูตรมาตรฐานของน้ำพริกแมลงดา สูตรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด ความชอบระดับมากที่สุด สูตรที่ 4 ปริมาณใบทำมัง 8 กรัม เป็นสูตรที่เหมาะสมในการผลิตน้ำพริกทำมังมากที่สุด น้ำพริกทำมังสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด คือ สูตรที่ 4 ความชอบระดับมากที่สุดและผลการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำพริกทำมังพบว่า ปริมาณยีสต์รา และจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน มผช.130/2546

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์นำ้พริกคั่วแห้งที่ผลิตจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นแมลงดานา ใช้ทดแทนกลิ่นแมลงดาสังเคราะห์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
1. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานนำ้พริก
2. เพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
3. พัฒนาต่อยยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้