หงษ์จากกาบไม้ใผ่แห้ง

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลายมีทั้งแบบเขตร้อน หรือแบบสะวันนา เป็นประเทศที่มี 3 ฤดูกาล ประกอบด้วย ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เป็นประเทศแห่งเกษตรกร แต่การทำสวน หรือทำไร่จะสามารถทำได้ตามฤดูกาลเพียงเท่านั้น และแต่ละภาคก็สามารถปลูกพืชผัก และผลไม้ได้ไม่เหมือนกัน เพราะสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน แต่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ทุกภาค และสามารถอยู่ได้ทุกสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ชนิดนี้ คือ ต้นไผ่ ต้นไผ่มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ ไผ่เลี้ยง หรือไผ่บ้าน ต้นไผ่นั้นมีประโยชน์มากมาย อาทิเช่น หน่อไม้ คือ ลำต้นอ่อนของต้นไม้ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ส่วนลำต้นที่โตเต็มที่ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม ทุกส่วนของต้นไผ่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นล้วนมีประโยชน์แถบทุกส่วน แต่มีอยู่บางส่วนที่ดูไร้ประโยชน์สิ่งนั้น คือ “กาบไผ่” หรือ “กาบใบ” กาบใบ คือ ส่วนที่ห่อหุ้มปล้องที่อยู่ตรงส่วนโคน หรือส่วนปลายของลำต้น ซึ่งกาบจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม กาบใบด้านนอกจะมีสีน้ำตาล มีขน และผิวหยาบ แต่ส่วนกาบใบด้านในจะมีความมัน เงา มีสีที่ออกเป็นสีทองอ่อนๆ และมีผิวที่เรียบ เป็นผลงานที่สวยงาม สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะผู้จัดทำจึงลงความเห็นที่ตรงกันว่าจะนำ กาบใบ มาประดิษฐ์เป็นผลงานแบบสองมิติ โดยใช้ภาพหงส์ทองเป็นแบบ โดยใช้ชื่อผลงานว่า “กาบไผ่ มหัศจรรย์”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
4เพื่อฝึกทักษะในด้านความมีสมาธิ และความอดทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิไลพร แก่นแก้ว-
2นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์-
3นาง ทัศนีย์ สังข์เมือง-
4นาย แสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์-
5นาง จิราภรณ์ กนกมหกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เฟื่องฟ้า กองอาสาปวส.
2นางสาว กุสุมา แซ่ลี้ปวส.
3นางสาว วราพร ด้วงชื่นปวส.
4นางสาว ใกล้รุ่ง ใจเย็นปวส.