ชุดจัดแสดงสินค้า

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีนักการตลาดหรือนักขายเป็นจำนวนมากที่ต้องการออกนอกพื้นที่โดยที่จะต้องขนของหรืออุปกรณ์ต่างๆไปใช้ในการขาย ซึ่งการขนย้ายนั้นมีความยากลำบากเพราะต้องขนไปมาและเดินหลายรอบ ทางด้านนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงได้ร่วมกันคิดในการสร้างอุปกรณ์ชุดจัดแสดงสินค้าที่ทำขึ้นมาจากประเป๋าเดินทางที่สามารถพกพาง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พกพาง่าย สะดวกต่อการขนย้าย จัดเก็บ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่ใหญ่เกินไป
รูปลักษณ์สวยงามและใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธารินี พวงสุนทร-
2นาง ศุภานัน กังคะพิลาศ-
3ว่าที่ ร.ต. มนตรี แก้วแสง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฮุสนา พันธ์วงษ์ปวช.
2นาย เอกพจน์ แซ่ลีปวช.
3นาย ภูริวัฒน์ ผ่องเพิ่มปวช.
4นางสาว รัชนีกร จันทร์ยุพาปวช.
5นางสาว สุธิดา ทองประทานปวช.
6นางสาว อรพินท์ ระษารักษ์ปวช.
7นางสาว แคททรียา เรืองโรจน์ปวช.
8นางสาว พรธิดา ประนอมปวช.
9นางสาว ณัฐฐินันท์ สังคะวรปวส.