ชุดอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เรื่องอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว นี้ผู้ศึกษา ได้พบปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนและการใช้งานในการถอดประกอบซ่อมบำรุงวาล์วไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมต่อการเรียนการสอนและการใช้งานในการถอดประกอบวาล์วไอดี-ไอเสีย จึงเห็นความสำคัญของปัญหาที่จะสร้างอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนของวิชางานซ่อมเครื่องยนต์ในสาขาวิชาช่างยนต์ เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการทำงานของอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว จะเป็นเครื่องมือในการถอดวาล์วไอดี-ไอเสียจากฝาสูบเครื่องยนต์ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยที่อุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระดับคุณภาพดี) ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารในเรื่องของการถอดวาล์วไอดี-ไอเสียของรุ่นต่างๆในขณะทำการถอดซ่อมบำรุงวาล์วไอดี-ไอเสีย โดยดำเนินการสร้างอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว และให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพของอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว แบบประเมินคุณภาพที่ผู้ศึกษาสร้างได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น2 ด้านคือ ด้านโครงสร้าง และด้านประโยชน์ในการใช้งาน จากการประเมินอุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์ว ได้นำมาวิเคราะห์ พบว่ามีคุณภาพพอใช้จนถึงระดับดี ส่วนข้อไหนที่พอใช้ควรนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ดูดสลักกระเดื่องวาล์วนั้น ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และถอดประกอบซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จักรยานยนต์ ในสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกฤษณ์ ปัญญา-
2นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์-
3นาย สิทธิชัย อุดมดัน-
4นาย สุทัศน์ โพดาราม-
5นางสาว สุวรรณษา เกิดโภคา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ ทองเที่ยงปวช.
2นาย วีระพงศ์ แสงศรีธูปปวช.
3นาย พิเชษฐ์ พันธุวงษ์ปวช.
4นาย พีรวิชญ์ ทิมฤกษ์ปวช.
5นาย ทศพล ศรีกรดปวช.