ไข่ยอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิริสร ศรีสุขคหกรรม
2นางสาว เปล่งศรี อ่อนพลุ้ยคหกรรม
3นางสาว อุบล ไชยพงษ์คหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง นฤมล พงษ์ศาสตร์-
5นางสาว อรญาญ์ นามหมีด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิดารัตน์ เหล่าน้อยปวส.
2นางสาว ธารทิพย์ แก้ววรรณาปวส.
3นางสาว หฤทัย มาตขาวปวส.
4นางสาว ไอลดา พิเชฐเจษฎาปวส.
5นางสาว อารียา ทองไชยปวส.
6นางสาว นิตยา ขันแก้วปวส.
7นางสาว พรรณี แก่นจันทร์ปวส.
8นางสาว พัชริยา ทองลาปวส.
9นางสาว ศิริวรรณ คำแก้วปวส.
10นาย อัษฎาวุธ พงษ์พันธ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ไข่ยอที่จัดทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติ การทำผลิตภัณฑ์ไข่ยอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้มีความหลากหลายในการบริโภค โดยใช้ไข่ไก่ที่หาง่ายตามท้องตลาดและเพื่อเพิ่มทางเลือกที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ไข่ยอที่ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นสามารถนำไปสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพและจากการศึกษาและทดลองทำผลิตภัณฑ์ไข่ยอ ผู้จัดทำได้ตั้งสมมติฐานว่าสามารถนำไข่ไก่มาเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ไข่ยอได้ และผลิตภัณฑ์ไข่ยอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์ไข่ยอสามารถนำไปรับประทานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สามรถรับประทานได้ทันที นำไปนึ่งก่อนรับประทาน หรือนำไปย่าง นอกจากนั้นยังสามารถจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไข่100%มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภค เก็บรักษาได้นาน และยังสามารถนำไปรับประทานในรูปแบบของการนึ่ง การปิ้งการย่าง ผู้บริโภครับประทานได้ทุกเพศและทุกวัย
1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำผลิตภัณ์ไข่ยอ
2.เพิ่มความหลากหลายในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไข่
3.ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภคและมีคุณค่าทางโภชนาการ
4.เป็นทางเลือกในการรองรับสินค้าประเภทไข่ที่ล้นตลาด