เครื่องเบิกจ่ายลวดเชื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพร คงเพ็ชร์อุตสาหกรรม
2นาย ภิญโญ ขำประดิษฐ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ปรารถนา อินทร์วิมานอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง สัจจะพร เลิศภูเขียวอุตสาหกรรม
5นาย วีรศักดิ์ ภักดีงามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรพรต จิตจำนงค์ปวช.
2นาย วรวุธ วิจารณ์โวปวช.
3นาย วิรศักดิ์ คำภูมิปวช.
4นาย สุรชัย เกตุจันทร์ปวช.
5นาย ยุทธนา บุญอินทร์ปวช.
6นาย ธีรภัทร์ ผิวจันทร์ปวช.
7นาย ชนาธิป เทือกคำซาวปวช.
8นางสาว เสาวลักษณ์ โสมทองปวช.
9นาย เมธัส มานะธุระปวช.
10นาย สิริกร จันทรนิภาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องเบิก-จ่ายลวดเชื่อม เป็นเครื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปํญหาการเบิกจ่ายลวดเชื่อม จากปัญหาในการเบิก-จ่ายลวดเชื่อมจากนักเรียนใช้ลวดไม่หมดเส้น และนักเรียนหยิบลวดเชื่อม ไปใช้เกินความจำเป็น ทำให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองลวดเชื่อมเป็นจำนวนมาก การการทดลองพบว่า การเบิก-จ่ายลวดเชื่อม โดยการนำเศษลวดเชื่อมเก่ามาแลกลวดเชื่อมใหม่ สามารถจ่ายลวดเชื่อมได้ครั้งละ 1 เส้น พบว่านักเรียนใช้ลวดเชื่อมจนหมดเส้น ทำให้ลดการสูญเสียลวดเชื่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องเบิก-จ่ายลวดเชื่อม มีขนาด 30 x 50 x 38 ซม. สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เบิก-จ่ายได้ครั้งละ 1 เส้น จากการนำเศษลวดเชื่่อมมาแลก
1. ลดการสูญเสียการการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น
2. ป้องกันไม่ให้นำลวดเชื่อมไปใช้เกินความจำเป็น