สมุนไพรดับกลิ่นเท้า

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

จากปัญหาดังกล่าวพวกคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นหาวิธี เพื่อดับกลิ่นเหม็นอับจากเท้าที่จะไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางราคาแพง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก หาง่ายนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดับกลิ่นเท้า มี 2 แบบ จากสมุนไพรบริเวณเขตชุมชนในหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบส่วนต่างๆของสมุนไพร 2. เพื่อทดลองประสิทธิภาพของสมุนไพร 3. เพื่อศึกษาผลการใช้งานของสมุนไพร ผลการทดลองพบว่า มะกรูดกับตะไคร้สามารถดับกลิ่นจากเท้าได้ดีที่สุดมีปริมาณเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเท้าคือต้นกล้วย 0.5กิโลกรัมใช้มะกรูดกับตะไคร้3ขีดแป้งมัน0.5กิโลกรัมและแป้งมะกรูด น้ำผิวมะกรูด100%จำนวน40cmยกกำลัง3กับแป้งดินสอพองที่บดละเอียด100กรัมจากวิธีการดังกล่าวนับว่าเป็นวิธีการใหม่ที่ประชาชน ทั่วไปสามารถนำไปทำใช้ได้เองในชีวิตประจำวันประหยัดและให้ผลคุ้มค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเท้าเหม็นอับจากการทำขึ้นเอง
2เกิดความมั่นใจในขณะใช้ผลิตภัณฑ์เมืออยู่ใกล้คนรอบข้าง
3ได้ศึกษาปริมาณการใช้มะกรูด กับ ตะไคร้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ สังข์เมือง-
2นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์-
3นาง วิไลพร แก่นแก้ว-
4นาง จิราภรณ์ กนกมหกุล-
5นาย แสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรรณราย ชินโมรีปวช.
2นางสาว วราภรณ์ รักษาริกิจปวช.
3นางสาว ภาวิณี เพิ่มภาคปวช.