กล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง กล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาโครงการ กล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะคือ กล่องมีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือสำหรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หัวแร้งบัดกรี จำนวน 1 ตัว ไขควงแฉกและแบน จำนวน 1 ชุด มัลติมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คีมปากแหลมและคีมตัด จำนวน 1 ชุด และมีเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง 12 โวลต์ 9 แอมป์ จำนวน 1 ตัวภายในกล่องตัวเครื่องใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เอ.ซี. 3 แอมแปร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ตัวเครื่องเป็นกล่องเครื่องมือชนิดมีล้อลาก มีกล่อง 2 ชั้น สามารถแยกออกจากกันได้ .
- มีระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 วัตต์ในตัว .
- มีชุดเครื่องมืองานซ่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น .
- ใช้เป็นชุดเครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ช่วยทำให้การซ่อมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- นำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกขึ้นได้
1. ได้ใช้ประโยชน์จากกล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการ Fixit center
2. ได้ใช้กล่องเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้เกิดความ
ชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรเทพ จริยรัตน์ไพศาลอุตสาหกรรม
2นาง ปราณี แสงจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรพจน์ ธัญญาลาภสกุลปวส.
2นาย วิริยะ อินทร์แพรปวส.