เครื่องสางใบอ้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เมธี เสาร์แก้ว-
2นาย คมสัน พึ่งพรหม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรศักดิ์ เชี่ยวพนาปวช.
2นาย ธีรศักดิ์ กิตติญานุกูลปวช.
3นาย ภัทรพล วงษ์ธัญกรณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการที่ชาวไร่อ้อยในประเทศไทยมีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว 50 % ของปริมาณอ้อยเข้าหีบ อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย และรถตัดอ้อยสดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีราคาแพงและมีไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อการไว้ตอของอ้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยจึงได้ดำเนินการวิจัยลดปัญหานี้ด้วยการหาเครื่องมือ และสร้างเครื่องสางใบอ้อย ซึ่งจะช่วยให้คนงานตัดอ้อยสดได้รวดเร็วขึ้น ผลการดำเนินงาน พบว่า มีอุปกรณ์ที่ช่วยสางใบอ้อย 2 ชนิด คือ มีดสางใบ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากบริษัทโกลบัลไดนามิค จำกัด และเครื่องสางใบอ้อยติดตั้งบนรถไถเดินตาม ซึ่งประดิษฐ์คิดคั้นโดยวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปี 2556 มีการสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องสางใบอ้อยและปรับปรุงให้เครื่องสางใบสามารถตีใบอ้อยที่แห้งได้ดีขึ้นในปี 2557 ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องสางใบอ้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มีดสางใบ และมีดตัดอ้อย พบว่า เครื่องสางใบอ้อยสามารถสางใบอ้อยได้อัตราความเร็ว 1 ชั่วโมง 19 นาที/ไร่ ในขณะที่มีดสางใบที่ใช้แรงงานคนสามารถสางใบอ้อยได้ความเร็ว 6 ชั่วโมง 12 นาที/ไร่ และมีดตัดอ้อย สามารถสางใบอ้อยได้ในอัตรา 9 ชั่วโมง 19 นาที/ไร่ หลังสางใบอ้อยมีการตรวจความเสียหายของอ้อยจากการสางใบอ้อย พบว่า อ้อยที่ใช้เครื่องสางใบติดตั้งบนรถไถเดินตามมีลำอ้อยหักล้ม 18.4 % ส่วนอ้อยที่ใช้มีดสางใบมีการหักล้ม 12.7 % และเมื่อนำลำอ้อยที่มีการสางใบไปทดสอบความงอก พบว่า การสางใบอ้อยไม่ทำให้ตาอ้อยเสียหาย แต่อ้อยที่มีการสางใบก่อนการเก็บเกี่ยวกลับมีความงอกดีกว่าอ้อยที่ไม่มีการสางใบ คือ อ้อยที่มีการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบ มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 72 % อ้อยที่มีการสางใบด้วยมีดสางใบ มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 68 % และอ้อยที่ไม่มีการสางใบมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 42 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เป็นนวัตกรรมใหม่เครื่องสางใบอ้อยจากเครื่องตัดหญ้าในวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
2ทำให้เกิดประโยชน์จากสางใบอ้อยจากได้เร็วขึ้นจากแต่ก่อนเช่น มีความเร็วในสางใบอ้อยดีกว่าใช้แรงคน
3สามารถประกอบอาชีพรับจ้างสางใบอ้อยได้ เป็นการหารายได้เสริมได้อีกทาง