รถดำนาอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรพงศ์ อยู่เจริญอุตสาหกรรม
2นาย ปัญญา พิมพิลาอุตสาหกรรม
3นางสาว มะลิวัลย์ นะราธรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุราช สาระกุลอุตสาหกรรม
5นางสาว ร่มเกล้า สาลี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีริศรา พืชสิงห์ปวช.
2นาย สุนทร สายยางห้าปวส.
3นาย วงศ์พิทักษ์ สียาฤทธิ์ปวส.
4นาย นัฐพงษ์ ยินดีมากปวส.
5นางสาว บุณฑริก ทาสีลาปวส.
6นาย ภาณุวัฒน์ สอนภักดีปวส.
7นางสาว กนกวรรณ ศรีมงคลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจนได้ขานนามว่า ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ การทำนาในปัจจุบันนั้นต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงสวนทางกับราคาข้าวที่ต่ำลง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจัดทำรถดำนาอัจฉริยะขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปักดำได้ครั้งละ 4 แถว การบังคับควบคุมด้วยวิทยุคอนโทรล
1. เพื่อลดปัญหาในการจ้างแรงงานในการปักดำนาของเกษตรกร
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร