เครื่องทำความสะอาดเมล็ดข้าวเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พันธสร รักษาแดนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักกฤษ สังข์ทองปวส.
2นาย เอกชัย มาบุญลือปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่เดิมทำความสะอาดโดยการนำเมล็ดมาผ่านเครื่องสีผีฝัดหรือ คัดแยกสิ่งเจือปนด้วยมือ ซึ่งมีข้อเสียคือ เกิดความล่าช้า สิ้นเปลืองแรงงาน และไม่สามารถคัดสิ่งเจือปนออกได้หมด ดั่งนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบให้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้มีตะแกรงคัดแยกวัสดุ เช่น เศษฟางข้าว วัชพืช ให้มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวเปลือก และจัดให้มีพัดลมเป่าทำความสะอาดเพื่อคัดแยกข้าวลีบและเศษพืชต่างๆ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่มีความสะอาดสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย