เครื่องทำความสะอาดเมล็ดข้าวเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พันธสร รักษาแดนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักกฤษ สังข์ทองปวส.
2นาย เอกชัย มาบุญลือปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการทำนาข้าว การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำการเพาะปลูกจึงต้องมีความพิถีพิถัน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบ เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้มีตะแกรงคัดแยกสิ่งเจือปน เช่น เศษฟางข้าว วัชพืช ที่ขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวเปลือก และมีพัดลมดูดทำความสะอาด เพื่อคัดแยก ข้าวลีบ และเศษพืชต่างๆ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ มีคุณภาพดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้ชาวเกษตรกรสามารถที่จะคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไวใช้เพาะปลูกเองได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อจากตลาด ช่วยลดต้นทุ่นไปอีกทาง