เครื่องฝากเงินออนไลน์ (Online Deposit Machine)

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝากเงินออนไลน์ จัดทำเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องฝากเงินออนไลน์ของวิทยาลัยการอาชีพสองและเพื่อส่งเสริมการออมเงินกับทางธนาคารของวิทยาลัยการอาชีพสองและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อเครื่องฝากเงินออนไลน์ จากการหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝากเงินออนไลน์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.79, S.D.=0.93)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฝากเงินออนไลน์ เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงิน และรู้จักคุณค่าของการออมเงินตามแนวทาง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการทำงานของเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว(Embedded System) จึงสามารถฝากเงินได้ตลอดเวลา ผู้ฝากสะดวกต่อการออมเงินและมั่นใจในระบบที่มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อและประมวลผลแบบออนไลน์(Online)ร่วมกับฐานข้อมูลธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพสอง ทำให้ผู้ฝากเกิดความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นที ศรีนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุธีร์ ฟูเต็มวงศ์สามัญ
3นางสาว มลธิกา ฤทธินนท์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิรินยา อุตคำมีปวช.
2นางสาว รวีตะวัน คำแหงปวช.
3นาย ศุภฤกษ์ สวิงปวส.