เครื่องฝากเงินออนไลน์ (Online Deposit Machine)

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝากเงินออนไลน์ จัดทำเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องฝากเงินออนไลน์ของวิทยาลัยการอาชีพสองและเพื่อ ส่งเสริมการออมเงินกับทางธนาคารวิทยาลัยการอาชีพสองและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อเครื่องฝากเงินออนไลน์ จากการหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝากเงินออนไลน์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,S.D. = 0.93)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฝากเงินออนไลน์ เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงิน และรู้จักคุณค่าของการออมเงินตามแนวทาง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการทำงานของเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว(Embedded System) จึงสามารถฝากเงินได้ตลอดเวลา ผู้ฝากสะดวกต่อการออมเงิน และมั่นใจในระบบที่มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อและประมวลผลแบบออนไลน์(Online)ร่วมกับฐานข้อมูลธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพสอง ทำให้ผู้ฝากเกิดความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.เสริมสร้างทักษะการบริหารและรู้จักคุณค่าของการออมเงินแก่นักเรียนและนักศึกษา
2.ผู้ฝากสามารถฝากเงินได้ตลอดเวลาจึงสะดวกต่อการออมเงิน
3.ยอดเงินฝากจะถูกประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพสอง ทันที
4.นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้จากการพัฒนาเครื่องฝากเงินออนไลน์ ด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นที ศรีนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว มลธิกา ฤทธินนท์สามัญ
3นาย วุฒิชัย คำมีสว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ก่อศักดิ์ จันทร์ดวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิรินยา อุตคำมีปวช.
2นางสาว รวีตะวัน คำแหงปวช.
3นาย ศุภฤกษ์ สวิงปวส.