เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1 แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1จากการทำงานของกังหันลมที่ความเร็วลมในแต่ละวัน จะพบว่าเมื่อมีแรงลมมากระทบกับใบพัดของกังหันลม จะสามารถทำให้ ใบพัดของกังหันลมหมุนและเกิดแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น ตามค่าในตารางบันทึกความเร็วลมและความเร็วรอบของกังหันลมในรอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งมีค่ามากขึ้น ซึ่งเมื่อแรงลมมีมากก็ส่งผลทำให้ความเร็วรอบของกังหันลมมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย 2จากการทดสอบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1 ให้กับภาระทางไฟฟ้า จะพบว่าแรงดันที่กังหันลมผลิตได้เมื่อจ่ายให้กับภาระทางไฟฟ้า ตามค่าในตารางบันทึกค่าความเร็วรอบของกังหันลม แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ขณะมีโหลด ซึ่งเป็นแรงดันที่สามารถนำไปจ่ายภาระทางไฟฟ้าทั่ว ไป ค่าแรงดันทางไฟฟ้าที่จะนำไปจ่ายให้กับภาระทางไฟฟ้าได้ ควรไม่ต่ำกว่า 6 โวลต์ ซึ่งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1สามารถผลิตไฟฟ้าไปจ่ายภาระทางไฟฟ้าให้กับโหลดได้ถึง 12 โวลต์ เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1 ได้ทำการทดสอบการใช้งานทั้ง 2 ลักษณะ ซึ่งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1ต้องมีพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้เครื่องต้นแบบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1
2สามารถหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 3in1
3สามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ กับชุมชนอื่นๆในประเทศไทย
4ได้พลังงานทางเลือกที่สามารถลดภาวะโลกร้อนไร้มลพิษ คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการกันเองได้ภายในชุมชน
5สามารถลดการผลิตและนำเข้าพลังงานไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลักษณ์พร แก้วเงิน-
2นาย วัลลภ ธรรรมรัตนาภรณ์-
3นาย ธวัชชัย มูลประโก-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อลงกต ฤทธิ์กระจายปวส.
2นาย วิทยา ด้วงชื่นปวส.
3นางสาว ปาลิตา สุระภีปวส.
4นาย ณัฐพล คำบุดดาปวส.
5นาย จิตรภาณุ ดวงธนโชติปวส.