ชุดสาธิตไอซีและการประยุกต์ใช้งาน

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (Op-Amp and Linear IC) ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการเรียนรู้ สามารถแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียนเห็นถึงผลลัพธ์ เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา พร้อมทั้งได้เห็นขั้นตอนการทำงานอย่างถ่องแท้ คณะผู้วิจัยกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงได้นำปัญหาจาการเรียน การสอน มาปรึกษาครูที่ปรึกษาเพื่อขอคำชี้แนะแนวทางการทำวิจัย จึงได้ดำเนินการจัดทำงานวิจัย เรื่องชุดสาธิตไอซีและการประยุกต์ใช้งาน กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม ๑ จำนวน ๑๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ชุดสาธิตไอซีและการประยุกต์ใช้งานมีขาดเล็กเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
2. มีอุปกรณ์ อินพุตและเอาต์พุตที่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้เรียน
1. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิตย์นิรันดร์ พิลาไชย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุชิต จันสว่างปวช.
2นาย ปรมินทร์ แสนสุขปวช.
3นาย ปิยะณัฐ ศาลาแดงปวส.