หัตถาขยำปล่อย

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง หัตถาขยำปล่อย มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อลดอาการปวดเมื่อยมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพของ “หัตถาขยำปล่อย” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่เข้ามาใช้การบริการของโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพของ “หัตถาขยำปล่อย” และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของประสิทธิภาพ “หัตถาขยำปล่อย” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หัตถาขยำปล่อย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตมาจากไม้ ที่ให้ความแข็งแรง ทนทาน ในการใช้งาน
1. ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถหยิบ จับ สิ่งของต่างๆได้สะดวกขึ้น
2. ลดอาการเกร็งชา ข้อต่อมือติดขัด มือชา นิ้วงอ หรือ โรคที่เกี่ยวกับมือและนิ้วมือ
3. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบโครงสร้างของมือและข้อมือให้แข็งแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา ตรีรัตนนุกูลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นางสาว วาสนา พิมพาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นางสาว นิตยา แม้นโชติเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว อรพิน เปียนวมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อินทิรา พานางปวช.
2นางสาว ดวงฤทัย เอี่ยมกั๊กปวช.
3นาย อินทร์ธบุตร สืบสำราญปวช.
4นาย ปรีชา พวงจันทร์ปวช.