เกมส์ กระโดดสลับสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์เ้ทพ อินทรทวี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกฤต จิรบัณฑิตย์ปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ อภิรมย์วารีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสือสารมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเสนออย่างทางเว็บไซต์และมัลติมิเดีย มีการสร้างการงานทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอ จึงได้คิดสร้างเกมส์ กระโดดสลับสี ด้วยโปรแกรม Unity 3D ขึ้นมา ที่สามารถช่วยให้เด็กมีทักษะความจำและแม่นยำจากการเล่น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าโปรแกรม Unity 3D มีประโยชน์ต่างๆ มากมายจึงมีการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม Unity 3D และสามารถนำไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ เกมส์กระโดดสลับสี (Jumping Games ) จากอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง จำนวน 20 คน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
1.เป็นผลงานที่สามารถนำไปแผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้จริง
2.ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผน
3.ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นและฝึกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.เพื่อให้งานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
5.มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกทักษะความทรงจำและแม่นยำ
6.ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์