ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุมาลี บำเรอศิลปกรรม
2นางสาว กัณนิการ์ จันทรโกเมศสามัญ
3นาง พิไลวรรณ ไทยกล้าสามัญ
4นาง นิตยา คณธีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุมิตร น้อยมาปวช.
2นาย เรืองศักดิ์ ภักดีอาษาปวช.
3นาย สุเมธ น้อยมาปวช.
4นางสาว วาสิตา สนแย้มปวช.
5นางสาว ธัญภรณ์ ฟังเนาะปวช.
6นาย สุธีรวัต ปานทุ่งปวช.
7นางสาว จินดาพร โกศัยปวช.
8นางสาว สถิตย์ภรณ์ ฉิมกาญจนะปวส.
9นาย อดิศร ลือเฟื่องปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ เรื่องลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ผลงานหัตถศิลป์ของชุมชนในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้ทันสมัยตามสมัยนิยมโดยนำต้นทุนทาง ภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและสามารถนำไปผลิตเป็นอุตสาหกรรม และศึกษาความพึงพอใจของผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย โดยใช้กรอบแนวคิดให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบันได้ ด้วยการนำวัสดุที่มีความหลากหลายมาตกแต่งพัฒนาชิ้นงานให้มีความวิจิตรสวยงามเป็นการอนุรักษ์ผลงานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษให้มีมูลค่าในเชิงพานิชย์และสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรม ใช้สำหรับตกแต่งภายในอาคาร โต๊ะประชุม โต๊ะอาหาร และเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
1. ได้ศึกษาและอนุรักษ์ผลงานหัตถศิลป์ของชุมชนในรูปแบบร่วมสมัยที่หลากหลายทันสมัย
2. ได้พัฒนางานหัตถศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้ทันสมัยตามสมัยนิยมโดยนำต้นทุนทาง ภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและสามารถนำไปผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้
3. ได้ศึกษาความพึงพอใจของผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย