กล่องกูญแจอัฉริยะ Smart key box

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศมนกร เจียกขจรปวช.
2นางสาว สิริกานต์ คิดเลิศล้ำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และคอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทมากมายต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็มีการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นแผนกที่มีนักเรียน-นักศึกษาอยู่ประมาน 500 – 600 คน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 ท่าน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และ ปริญญาตรี มีห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง แต่ละห้องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนต้องมีการเซ็นต์ชื่อยืม โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมกุญแจห้องเรียนคุมอยู่ แต่ในบางทีอาจารย์ไม่อยู่ ก็มีนักเรียน – นักศึกษา บางคนหยิบกุญแจไปใช้ได้เลย ก็จะเกิดปัญหา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หาย ทิ้งขยะในห้อง ไม่ล็อคห้อง ไม่นำกุญแจมาคืน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 รายชื่อผู้ที่ยืมถึงชั่วโมงที่ต้องคืน
2 รายชื่อผู้ที่ยืมเกินชั่วโมงที่ต้องคืน
3 รายชื่อผู้ที่ค้างการ ยืม-คืน
4 รายงานผลสถิติ