ยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง ภัทรภร ใหญ่ยงค์-
2นางสาว ทิพย์วรรณ นิลเอี้ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรภชา กฤชเอกศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พิเชษฐ์ อั้นคงสามัญ
5นางสาว สุวดี สายสกลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัดดา ฟ้าใหม่ปวช.
2นางสาว จุราพร แก้วพลปวช.
3นางสาว จันทร์จิรา ทรายจีนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดกับชายทะเลบริเวณชายหาดมักมีผักบุ้งทะเลขึ้นอยู่มากมายหลายคนมองข้ามประโยชน์ของ ผักบุ้งทะเลไป อย่างไม่รู้คุณค่า นักเรียนแผนกพาณิชยกรรม จึงได้หาแนวทางเพื่อทำให้ผักบุ้งทะเลนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและชุมชนมากยิ่งขึ้นโดยการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเลขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างยาหม่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเลในเชิงพาณิชย์โดยมีสมมุติฐานในการทดลอง คือยาหม่องน้ำจาก ผักบุ้งทะเล ช่วยบรรเทาอาการพิษจากแมงกะพรุน ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย ช่วยขับลม แผลเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคัดเลือกจากสภาพอาการ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้ยาหม่อง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.39 โดยค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดได้แก่ สภาพอาการเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.50รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.46 ความประหยัดในการใช้และใช้ได้นานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.43 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ความสะดวกในการพกพามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.35และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการพิษจากแมงกระพรุน ช่วยขับลม ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย และแผลเรื้อรัง
- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเล
- เพื่อสร้างยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเลที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรพื้นบ้าน
- เพื่อพัฒนาต่อยอดยาหม่องน้ำจากผักบุ้งทะเลในเชิงพาณิชย์