ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ(ตราใบเลาะฮ้าง)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วาสนา ไพรอุตม์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริธร บรรเทาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ประภาศรี ทองมูล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำทิพย์ จันทาชาปวช.
2นางสาว จันทร์จิรา จำนงค์การปวช.
3นางสาว รัชนีกร สำราญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สมุนไพรจากใบสาบเสือเป็นการศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งพบว่าใบสาบเสือมีสรรพคุณช่วยในการ ห้ามเลือดและรักษาแผลสด คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำผงสมุนไพรจากใบสาบเสือ โดยนำใบสาบเสือมาแปรรูปทำเป็นผงสมุนไพรจากใบสาบเสือและได้มีการแจกจ่ายให้นักเรียนนักศึกษาและคนในชุมชนทดลองใช้แล้วกรอกแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผงสมุนไพรจากใบสาบเสือ ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรจากใบสาบเสือ อยูู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.37

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป มีสรรพคุณทางยาช่วยในการห้ามเลือด รักษาแผลสดและรักษาสิว