รีเซ็ตก่อนล็อค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทอดศักดิ์ แก้วคงคาผู้บริหาร
2นาย คมสันต์ ม่วงทิพย์อุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ดีเอี่ยมอุตสาหกรรม
4นาง สุพรรณี วงศ์สุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราษฎร์บวร จิตเเจ้งปวช.
2นาย จิรัฏฐ์ ชาญสิทธิ์จิรากุลปวช.
3นาย ชานล วัฒนกุลเจริญปวช.
4นาย สุกิตต์ เกีตรติเกื้อกูลชัยปวช.
5นาย เจษฎา ศรีสุขนามปวช.
6นาย บุญฤทธิ์ เนียมชุ่มรัตน์ปวช.
7นาย ธนวรรษ พิสดารปวช.
8นาย คุณาวัฒน์ วรสวาทปวช.
9นาย วิศรุต เสือกลิ่นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสัญญาณเตือนการล็อครถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียน ที่มีความสามารถในการเตือนคนขับรถยนต์ได้ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสัญญาณเตือนการล็อครถยนต์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คนชุดสัญญาณเตือนการล็อครถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ลืมล็อครถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียนและทำให้ผู้ขับขี่ได้ตรวจเช็คสิ่งที่อยู่ภายในรถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยชีวิตคนหรือสัตว์ที่อาจถูกลืมอยู่ในรถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียนและช่วยเตือนผู้ที่ลืมล็อครถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียนช่วยแก้ไขปัญหาการโดน โจรกรรมรถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง
1 ป้องกันการสูญเสียชีวิตในกรณีที่ลืมคนและสัตว์ไว้ในรถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียน
2 ช่วยแก้ไขปัญหากาลืมล็อครถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียน
3 เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมรถตู้หรือรถรับ-ส่งนักเรียน