เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรชาติ เตชะปวส.
2นาย ธนกฤต ประดลชอบปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากเว็บของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมี น่าตาไม่ทันสมัยประกอบกับระบบเก่าที่มีความลาบากในการใช้งานด้านการนาข้อมูลข่าวสารอัปเดตขึ้นเว็บเพื่อนาเสนอ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของคณะผู้จัดทาเห็นว่ามีการสร้างระบบเว็บข่าวสารของของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีน่าตาที่ทันสมัยและมีระบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานที่ระบบเก่าไม่สามารถ ตอบสนองต่อผู้ให้ข่าวสารได้ เพื่อให้ระบบรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานในการอัปเดตข่าวสารของคณะ ประกอบกับมีน่าตาที่ทันสมัยและเข้าถึงข้าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 การทดสอบการทำงานเว็บไซต์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งาน และทำการทดสอบตามคู่มือได้ดี
2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากเว็บไซต์ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด
เพื่อให้ระบบรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานในการอัปเดตข่าวสารของคณะ ประกอบกับมีน่าตาที่ทันสมัยและเข้าถึงข้าวสารได้อย่างรวดเร็ว