ซอสหวานอินทผาลัม

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารซอสหวานอินทผาลัม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อซอสหวานอินทผาลัม และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มแม่ค้าตลาดเช้าตำบลพิมพา บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อซอสหวานอินทผาลัม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค ไม่ใส่สารกันบูด ไม่มีวัตถุเจือปน ไม่ใส่ผงชูรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง น้ำค้าง แสงประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รัชนก อุ่นจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัญญารัตน์ มิงอรุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศุภชัย แก้ววิลัย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐสุดา สิงห์เล็กปวช.
2นางสาว กรรณิการ์ โพธิ์ศรีทองปวส.
3นางสาว เอื้อมพร สโมสรปวส.
4นางสาว อัจฉรา เค้าดีปวส.
5นางสาว รุ่งฤดี เซอมือปวส.
6นางสาว กนกวรรณ แซ่ย่างปวส.
7นางสาว ณัฐกาญจน์ ดวงแก้วปวส.
8นางสาว แสง คำสุขปวส.
9นางสาว จินตนา คำนนท์ปวส.
10นางสาว สุภาณี มูลปวส.