อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือ (Hand Grass)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดิถี วงศ์สวาสดิ์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญฤทธิ์ จิตตะวิกุลปวช.
2นาย วรนาจ ศรีสวัสดิ์ปวช.
3นาย เปรมศักดิ์ พันอุดมปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันชาวเกษตรกรต้องมีการดูแลพื้นที่เกษตรกรอย่างดีเพื่อเป็นแบบอย่างกับประชาชนและก็ต้องทำเกษตรกรแบบประหยัดงบไห้มากที่สุดโดยต้องมีอุปกรณ์ตัดหญ้าสั้นออกโดยไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณจึงทำไห้ผมมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถลดระยะเวลาในการตัดหญ้า และลดจำนวนแรงงานลงได้
1.อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือ สามรถใช้งานได้จริง
2.อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือมีความสะดวกรวดเร็ว มีความมีความแข็งแรงทนทาน
3.ประหยัดเวลาในการทำงาน