รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ ร้อยอำแพงอุตสาหกรรม
2นาย สะอ้าน หรั่งช้างอุตสาหกรรม
3นาย กิตตินันท์ ศรีตะวันอุตสาหกรรม
4นาย บัญชา สถาปิตานนท์อุตสาหกรรม
5นาย อภิรักษ์ หงษ์ทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิภัทร พูลสมุทรปวช.
2นาย วรเดช สุขเสมอปวช.
3นาย ฐิติพงศ์ วงศสวรรค์ปวช.
4นาย ธนวัฒน์ จวบแจ้งปวช.
5นาย วิชยุตม์ สังข์ประเสริฐปวช.
6นาย วรมินทร์ ชาวสวนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงาน ของรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์BP1 การออกแบบการสร้าง และทำการทดสอบสมรรถนะของรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1 โดยมีหลักการทำงานดังนี้คือ เริ่มจากแบตเตอรี่ขนาด 48 DCV 20 แอมแปร์ จ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังขับ 750 W ที่ความเร็วรอบสูงสุด 2,900 รอบต่อนาที หลังจากนั้นมอเตอร์จะส่งกำลังผ่านชุดเฟืองขับ ไปยังชุดเกียร์ และส่งกำลังไปยังเพลาล้อ ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถขับเดินหน้าถอยหลังได้ ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ติดตั้งระบบเบรก ที่ล้อทั้ง 3 ล้อเพื่อป้องกันอันตรายขณะขับขี่ ผลการออกแบบการสร้างและทดสอบสมรรถนะรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1 พบว่ารถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1 มีความยาวของรถเท่ากับ 2200 มิลลิเมตร ความกว้างของรถเท่ากับ 950 มิลลิเมตร ความสูงของรถเท่ากับ 850 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกโดยไม่รวมผู้ขับขี่ได้สูงสุดเท่ากับ 200 กิโลกรัม ขับขึ้นทางลาดชัน 1:8 ได้ด้วยน้ำหนักบรรทุกเกิน 100 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่สามารถับเคลื่อนได้เท่ากับ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระบบชาร์จไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1 มีความยาวของรถเท่ากับ 2200 มิลลิเมตร ความกว้างของรถเท่ากับ 950 มิลลิเมตร ความสูงของรถเท่ากับ 850 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกโดยไม่รวมผู้ขับขี่ได้สูงสุดเท่ากับ 200 กิโลกรัมขับขึ้นทางลาดชัน 8:1 ได้ด้วยน้ำหนักบรรทุกเกิน 100 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่สามารถับเคลื่อนได้เท่ากับ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระบบชาร์จไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่
ด้านความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1
ด้านการผลิต ได้รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1จำนวน 1 คัน
ด้านการนำไปใช้ เพื่อใช้ในการขนส่งน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลดคนงานและลดเวลา