ใบย่านางผงกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐชา มาปัสสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สมิง อบมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวัฒน์ แข่งเดือนปวช.
2นางสาว อาริตา ธงหารปวช.
3นางสาว สุดาพร ดลประดิษฐ์ปวช.
4นางสาว อรัญญา สิทธิสารปวช.
5นางสาว วิชชุดา อัศวภูมิปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ใบย่านาง นิยมนำมาประกอบอาหารที่มีหน่อไม้ เช่น แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงลาว เป็นต้น แต่เนื่องจากสภาพการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะคนเมือง ทำให้การทำอาหารที่ต้องการใช้ใบย่านางสดนำมาประกอบอาหารต้องเสียเวลาหรือบางครั้งอยู่ในสถานที่หาใบย่านางไม่ได้ การทำใบย่านางผงกึ่งสำเร็จรูปจึงเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะเป็นผงกึ่งสำเร็จรูปซึ่งผ่านการแปรรูปจากใบย่านาง บรรจุในซอง/ขวดพลาสติก ในปริมาตรต่างๆกันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ประกอบอาหาร เช่น 5, 10, 20, 30 ,50 หรือ 100 กรัม เป็นต้น
ใบย่านางผงกึ่งสำเร็จรูปใช้นำมาประกอบอาหาร เช่น แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงลาว เป็นต้น