การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากระบบถังจุลชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธพล โสวัตร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุพันธ์ ทัพอาจปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากระบบถังจุลชีพเป็นการผลิตพลังงานทดแทน หรือพลังงานสำรอง จากการเปลี่ยนพลังงานทางเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจาก วัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลที่ผ่านการย่อยสลายด้วยจุลชีพ หรือสิ่งมีชีวิตนาดเล็ก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ รวมทั้งผลพลอยได้จากกระบวนการการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากระบบถังจุลชีพ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ และเกษตรแนวตั้งปลอดสารพิษ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง และยั่งยืนในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย คลายทุกข์ สุขทั้งกาย และใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลที่ผ่านการย่อยสลายด้วยจุลชีพ หรือสิ่งมีชีวิตนาดเล็ก มาผลิตพลังงานไฟฟ้า