อุปกรณ์ตรวจสอบหลอดไฟแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธัญชนก ผิวคำอุตสาหกรรม
2นาย ชัยยุทธ ราษฎร์สภาอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ เกตสมิงอุตสาหกรรม
4นาง จินตนา เมฆลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ปรีชา เหลืองอรุณชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกรัตน์ อินทรเสนปวช.
2นาย ชานนท์ ออมทรัพย์ปวช.
3นาย ชัยณรงค์ ชัยมงคลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบหลอดไฟแบบพกพา 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่ออุปกรณ์ตรวจสอบหลอดไฟแบบพกพา จากผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์ตรวจสอบหลอดไฟแบบพกพามีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์กลม หลอดไฟขั้วE27 E14 และ E12 อยู่ที่ 100% ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหลอด ฟลูออเรสเซนต์อยู่ที่ 90% ความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ใช้งานได้จริงอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 เคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้งานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.90 พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.80

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบว่าหลอดไฟสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าหลอดไฟสามารถใช้งานได้จะมีการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ LED สีเขียว และมีสัญญาณเสียงดังออกมา