เครื่องควบคุมโรงเรือนระบบปิดแบบอัตโนมัติ V2

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้พบว่าเกษตรกรไทยนิยมประกอบอาชีพเพาะเห็ดในระบบเปิด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องเห็ดไม่ค่อยออกดอก เห็ดออกดอกน้อย ผลผลิตเห็ดในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิสูงเกินไปทำให้เห็ดที่ไม่ชอบอุณหภูมิสูงได้รับผลกระทบโดยตรง ปัญหาเห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลทำให้เห็ดไม่ออกดอก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสูญเสียรายได้ไป ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานในการดูแล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในปัจจุบันได้พบว่าเกษตรกรไทยนิยมประกอบอาชีพเพาะเห็ดในระบบเปิด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องเห็ดไม่ค่อยออกดอก เห็ดออกดอกน้อย ผลผลิตเห็ดในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิสูงเกินไปทำให้เห็ดที่ไม่ชอบอุณหภูมิสูงได้รับผลกระทบโดยตรง ปัญหาเห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลทำให้เห็ดไม่ออกดอก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสูญเสียรายได้ไป ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานในการดูแล
-

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูป-
2นาย ธนงค์ สีทับทิม-
3นาย เอกชัย แสนเย็น-
4นาย สุรัตน์ ลิมประเสริฐกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณต ราชวงศ์ปวช.
2นาย อรรถพร สุ่มศรีปวส.
3นาย สุเมธ หงค์นาคปวส.
4นาย ภูธเนศ เขาแก้วปวส.
5นาย เจษฎา สุริยาปวส.
6นาย ยอดโดม พงษ์ตานีปวส.
7นาย อัครินทร์ ดู่อุดปวส.
8นาย อานนท์ ภูมิชัยปวส.
9นาย ปริญญา แซ่แต้ปวส.