เข็มขัดจากเมล็ดกระถิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุษบง พงษ์วิลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สมัย ล้ำจุมจังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนิดา อัศวภูมิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พีรยา ไผ่แสวงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย กัมปนาท สอนสุระอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฉัตรดา ศรีดีปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ วรรณสุดปวช.
3นาย ณัฐพล ไชยกันเชือกปวช.
4นาย ณัทพงษ์ ทับทิมหินปวช.
5นางสาว เกศกนก โขงจำปาปวช.
6นางสาว กัณฑิมา มณีรัตน์ปวช.
7นางสาว บงกชทิพย์ ศรีวรมย์ปวช.
8นางสาว เพ็ญพักตร์ แวงวรรณปวช.
9นางสาว พัชรีย์ แทนคามปวช.
10นางสาว มานิสา รัตนวงค์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เข็มขัดจากเมล็ดกระถิน (Acacia seed belt) ทำมาจากเมล็ดกระถินซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ต้นกระถินมีประโยชน์มากมาย เช่น ยอดกระถิน เมล็ดกระถินอ่อนนำมาทานเป็นผักเคียงกับน้ำพริกได้ ส่วนเมล็ดกระถินที่แก่แล้วมีรสขมไม่สามารถ รับประทานได้ ตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณ เชื่อว่าเมล็ดกระถินสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ จึงนำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ เพื่อใส่ติดตัวตามความเชื่อ คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้นำเมล็ดกระถินมาประดิษฐ์เป็นเข็มขัดและประยุกต์เอาเครื่องเงินมาประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเข็มขัดจากเมล็ดกระถิน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกระถินที่มีมากมายในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เข็มขัดจากเมล็ดกระถินมีความสวยงามจากสีธรรมชาติด้วยสีของเมล็ดกระถินและมีความแข็มแรงใช้ประดับตกแต่งกับชุด
ชุดไทยหรือชุดผ้าพื้นเมือง เข้ากันได้ดีและช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณ
1. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ
สามารถนำความรู้มาจัดทำผลงาน โครงงาน และโครงการได้
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอย่างเมล็ดกระถินมาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้
3. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะการประดิษฐ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้