อุปกรณ์ถอดยางรถยนต์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบัน มีประชากรใช้รถยนต์กันเป็นจำนวนมากจากการสำรวจพบว่าการใช้รถยนต์ มีปัญหา เช่น ยางรั่วและการถอดยางรถยนต์ไม่สามารถใช่แรงคนถอดได้จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรงถอดแต่มีราคาสูงที่มีอยู่ตามท้องตลาด คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา คืออุปกรณ์ถอดยางรถยนต์เพื่อสะดวกในการถอดยางรถยนต์และสามาราเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วในการถอดยางรถยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถอดยางได้เร็ว
1.สามารถนำไปใช้ได้จริง
2.สามารถลดระยะเวลาในการถอดยางรถยนต์
3.เครื่องงัดยางรถยนต์สามารถใช้ได้สะดวกสบายปลอดภัยในการถอด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดิถี วงศ์สวาสดิ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรวิชญ ลังกาเปี้ยปวช.