เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ(Lung machine exercise) v.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการอุตสาหกรรม
2นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ว่าที่ ร.ต.ศุภกร ว่องธนาการอุตสาหกรรม
4นาย ผาไท แสงสิริโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูพาน จันต๊ะนาเขตปวส.
2นาย อวิรุทธิ์ มั่นอยู่ปวส.
3นาย ปิยพงศ์ สุขทองงามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การสร้างเครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อสร้างและทดสอบเครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจที่ใช้เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ สามารถบันทึกค่าการบริหารปอดของผู้ป่วยและบันทึกค่าที่บริหารปอดตั้งแต่ 0-1200 วันและเวลาที่บริหารปอดบันทึกข้อมูลลงใน SD Card ได้ เมื่อมีลมผ่าน flowsensor ส่งค่าไปยัง Arduino nano แสดงผลผ่านทางจอ LCD และหลอดไฟ LED และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีความพึงพอใจต่อชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.90) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เฉลี่ย 0.36)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องบริหารปอดที่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์