แชมพูดำสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “แชมพูดำสมุนไพร” เป็นสบู่ที่นำสมุนไพรประคำดีควาย ซึ่งมีคุณสมบัติแก้อาการคันและรักษาหนังศีรษะ ขจัดรังแค และเฮนนา เป็นสมุนไพรรักษาเส้นผมให้นุ่มสลวยและมีสารช่วยให้ผมไม่มีหงอก ทำให้เส้นผมนุ่มสลวย ดกดำเงางาม ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นแชมพูดำสมุนไพรโดยใช้โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายกที่ใช้แชมพูจำนวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกระยะเวลาในการวิจัย คือ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560 ผลการวิจัยความพึงพอใจแชมพูดำสมุนไพร Black Herb Champoo พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจแชมพูดำสมุนไพร Black Herb Champoo โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแชมพูที่สามารถบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดอาการคันหนังศีรษะ ลดการเกิดรังแค
แชมพูดำสมุนไพร ที่นำสมุนไพรมะคำดีควายและเฮนนามาเป็นส่วนผสม จึงมีประโยชน์ในการบำรุงรักษาเส้นผม และทำให้ผมไม่หงอก ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยดกดำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พนิตนาฏ สุภาไชยกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นภพล รัตนสุนทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรีย์พร โพธิ์พึ่งปวส.
2Miss กรรณิการ์ พูลศรีปวส.